Hívj bizalommal, segítünk!  06 20 420 3344 vagy 06 30 122 5422       

FRIONETT ACTIV 5 l fertőtlenítő, zsíroldó szagtalanító koncentrátum hígítási arány: 1:4

A Frionett® Power enyhén illatosított, bármely sima felületen alkalmazható univerzális tisztítószer. Ez a lúgos tisztítószer hűtő- és klímaberendezések részeinek ipari tisztításra szolgál: hőcserélők (elpárologtatók, kondenzátorok), ventilátorok, stb. A tisztításhoz a berendezés szétszerelése nem szükséges. A termék tisztító és zsíroldó hatásának köszönhetően eltávolítja a port, a zsírt és az egyéb szennyeződéseket, így lehetővé teszi a hőcserélők hőátadásának optimalizálását, és eredeti teljesítményüknek helyreállítását.

Felhasználás

A Frionett® Power 5 l vízben hígítva használandó, a hígítási arány 1 egységnyi termékhez 5 egységnyi víz.
A hígítást követően permetezze vagy nedvesített ronggyal vigye fel a terméket közvetlenül a tisztítandó felületre, majd vízzel öblítse le.
Szükség esetén ismételje meg a műveletet.?
 
Biztonsági óvintézkedések
Csak jól szellőztetett helyen használható.
Tanulmányozza a biztonsági adatlapot!
Vizes oldat. A nem vízhatlan elektromos részeket védeni vagy előzetesen áramtalanítani kell.?
 
Két változatban érhető el
Frionett® Power 5 l : koncentrátum, hígítandó
Frionett® Power RTU : felhasználásra kész termék

Érkezik
28 200 Ft (22 205 Ft+ÁFA)
Részletek
MEGJELENÉS:
Színtelen folyadék
SZAG:
Zöld frissesség
PH ÉRTÉK:
10,9
OLDHATÓSÁG VÍZBEN:
Bármilyen arányban oldható
GYÚLÉKONYSÁG:
Nem gyúlékony
VÉGFELHASZNÁLÓI JÓTÁLLÁS (ÉV): 1
A kannás termék használata során a folyadékot töltse ki az erre alkalmas szórófejes egységbe (műanyag, illetve fém flakon egyaránt alkalmas). A kiöntés során használjon védőfelszerelést (lásd P280)! A termék használata előtt áramtalanítsa a klímaberendezést. Távolítsa el a pollenszűrőt, majd permetezze a szert közvetlenül a tisztítandó felületre. Ügyeljen, hogy az anyag teljesen befedje a felületet, de a műszerfalon található berendezésekre ne kerüljön. A műveletet megfelelő szellőztetés mellett végezze! A klímaberendezés 30 perc elteltével újra üzemeltethető. A leoldott szennyeződés kiürül a rendszerből. Összetevők: denaturált szesz, illatanyag.

VESZÉLY!
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H332 Belélegezve ártalmas. H335 Légúti irritációt okozhat. H336 Almosságot vagy szédülést okozhat. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P233 Az edény szorosan lezárva tartandó. P280 Védőkesztyű/ védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/ zuhanyozás. P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P309+P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladék. Felhasználható a gyártástól számított 36 hónapig. Gyártási idő és a gyártási tétel azonosító a flakon alján található.
Adatok
Cikkszám:
CFRI504
Kiegészítő termékek